Nawigacja

Instytucje wspierające

Kino za Rogiem Unia Europejska
Program Leader Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Instytut Książki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona Polski Instytut Sztuki Filmowej W bibliotece.pl W bibliotece.pl

Statystyka

stat4u

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Biblioteka w Oleśnie

Kino za rogiem Facebook Kręgielnia Olesno

Losowe zdjęcie

Warto przeczytać

Nowości książkowe

Pagerank

My Google Pagerank

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie w katalogu Gwiazdor

Wikipedia


Katalog Onet.plKatalog Onet.plKatalog Onet.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie
Całkowita liczba odwiedzin:
6544365

Czytelnictwo

Z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie korzystają użytkownicy w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Dzięki prowadzonej ewidencji bibliotecznej można prześledzić liczbę, strukturę wiekową i zawodową użytkowników korzystających z zasobów biblioteki na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Liczbę czytelników zarejestrowanych w latach 1990 – 2004 przez Gminną Bibliotekę Publiczna w Oleśnie przedstawiono w poniższej tabeli. Podano w niej dane dotyczące poszczególnych bibliotek, czyli placówki w Oleśnie, Filii Bibliotecznych w Ćwikowie i Zalipiu oraz ogólną liczbę wszystkich użytkowników.

Tabela 1. Liczba czytelników w Latach 1990 - 2005
 Rok  Liczba zarejestrowanych czytelników
Liczba czytelników ogółem Placówka w Oleśnie Filia w Ćwikowie Filia w Zalipiu
Liczba czytelników % Liczba czytelników % Liczba czytelników %
1990120860850,335929,724120,0
199195743845,829030,322923,9
199295642244,130431,823024,1
199395242544,629230,723524,7
1994100547947,728828,623823,7
1995100849248,827327,124324,1
199697350952,322523,123924,6
1997101957756,620019,624223,8
199897552854,220020,524725,3
1999100659158,720320,221221,1
200099658458,620520,620720,8
2001109566560,721019,222020,1
2002113670261,821118,622319,6
2003114970561,421318,523120,1
2004109571164,916014,622420,5
2005111370363,218116,322920,6

Jak wynika z przedstawionych danych największą liczbę czytelników odnotowano w 1990 roku, czyli w momencie przejęcia placówki przez samorząd gminny. Niestety, kolejne lata przyniosły spadek liczby użytkowników. Zjawisko to nie wystąpiło jednak bez przyczyn, które były indywidualne w odniesieniu do poszczególnych placówek. W latach 1991 – 1992 biblioteka macierzysta w Oleśnie pracowała w niepełnym wymiarze (na ½ etatu) w związku z urlopem wychowawczym pracownika, co bezsprzecznie wpłynęło na zmniejszenie się grona jej użytkowników. Kolejny rok nie przyniósł poprawy, pomimo powrotu do pełnego wymiaru czasu pracy, nie od razu udało się bowiem odbudować zaufanie czytelników niezadowolonych z ograniczeń w dostępie, wprowadzonych we wcześniejszych latach. Poprawę odnotowano dopiero w 1994 roku, kiedy to zaczęła wzrastać liczba osób korzystających ze zbiorów placówki. Kolejny niewielki spadek odnotowano w 1998 roku, co również spowodowane było krótką nieobecnością stałego pracownika i chwilowym zastępstwem, jednak bez zmniejszenia czasu pracy biblioteki. Od 1999 roku liczba użytkowników biblioteki w Oleśnie zaczęła wzrastać. Największy wzrost dał się zaobserwować od 2001 roku, czyli po przeniesieniu biblioteki do nowego lokalu. Filie największą liczbę czytelników odnotowały również w 1990 roku. W kolejnych latach w Filii Bibliotecznej w Ćwikowie następował powolny spadek z 359 czytelników w 1990 roku do 200 czytelników w 1997 roku. W latach 1998 – 2003 grono użytkowników tej placówki wynosiło w granicach od 200 do 213 osób rocznie. W 2004 roku nastąpił gwałtowny spadek do 160 użytkowników, z powodu długotrwałego zamknięcia placówki od 01.04.2004 r. do 01.09.2004 r. w z związku z odejściem pracownika emeryturę. W przypadku Filii Bibliotecznej w Zalipiu liczba czytelników w latach 1990 – 2004 była w miarę stabilna i utrzymywała się w granicach od 212 do 247 osób. Ogólna liczba czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie w latach 1990 – 2004 kształtowała się pomiędzy 952 – 1208 osób. Jak wynika z tabeli 1, największy udział procentowy w ogólnej liczbie użytkowników przypadał (co zresztą jest zrozumiałe) na placówkę macierzystą w Oleśnie i wynosił od 44,1 % w 1992 roku aż do 64,9 % w 2004 roku.
Z kolei liczba użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie w przeliczeniu na 100 mieszkańców w ostatnich sześciu latach (1998 – 2004) została przedstawiono w tabeli 2 i zestawiona z analogicznymi danymi odnoszącymi się do całego kraju oraz do środowisk wiejskich.


Tabela 2. Liczba czytelników w Latach 1990 - 2005
Rok Czytelnicy na 100 mieszkańców w Polsce Czytelnicy na 100 mieszkańców w Gminie Olesno
OgółemNa wsi
199818,913,412,6
199919,013,313,0
200019,113,012,8
200119,213,014,0
200219,613,214,5
200319,813,214,8
2004--14,1
2005--14,26


Wskaźnik społecznego zasięgu oddziaływania biblioteki publicznej w Oleśnie Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie. (mierzonego odsetkiem czytelników wśród ogółu mieszkańców) powoli wzrastał i utrzymywał się pomiędzy 12,6 i 14,8 osób na 100 mieszkańców gminy. Był on niestety stanowczo niższy od odnotowanego w skali kraju, ale od 2001 roku był wyższy niż wskaźnik występujący na terenach wiejskich (w skali całego kraju).
Wśród użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie czytelnicy w wieku do 15 lat stanowią najliczniejszą grupę w ogólnej liczbie użytkowników. Warto jednak zaznaczyć, że dzieci dowiadywały się o istnieniu biblioteki nie tylko od rówieśników i rodziny ale także, dzięki bardzo dobrej współpracy ze szkołami, od nauczycieli, wychowawców i bibliotekarzy bibliotek szkolnych. Tradycją stały się wycieczki do biblioteki i lekcje biblioteczne, które zawsze przynosiły oczekiwane rezultaty. Szczegółowa analiza struktury wiekowej czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie za lata 1990 – 2004 zawarta została w tabeli 3. Dla lepszej przejrzystości i czytelności tabeli zastosowano symbole odnoszące się do poszczególnych kategorii wiekowych, zgodnie z przyjętymi przez biblioteki publiczne oznaczeniami, ich objaśnienia podano pod tabelą.

Tabela 3. Struktura zawodowa czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie w latach 1990 - 2005
Rok Grupy zawodowe czytelników Ogółem
P%R%U%S%M%I%Nz%
1990473,9857,1816,7--88673,3383,1715,91208
1991373,8788,2505,2--67070,0444,6788,2957
1992242,5636,6666,9--68771,9323,3848,8956
1993252,6596,2596,2--69272,7313,3869,0952
1994252,5505,0616,1--73973,5212,110910,81005
1995222,2575,7646,3--73372,7343,4989,71008
1996202,1535,4525,3--73475,4202,1949,7973
1997161,6454,4545,3--78176,6212,110210,01019
1998161,6363,7535,4--74976,8282,9939,5975
1999171,7323,2818,1131,373973,4383,8868,51006
2000171,7202,0777,7272,774174,5181,8969,6996
2001292,7544,9777,0454,176469,8272,5999,01095
2002312,7433,9807,0564,979269,7272,41079,41136
2003373,2433,7948,2645,676366,4252,212310,71149
2004333,0363,3908,2565,173266,9252,312311,21095
2005--------------1113

Legenda:
% - procent jaki stanowią użytkownicy z danej grupy zawodowej w ogólnej liczbie użytkowników biblioteki
P - robotnicy oraz inni pracownicy najemni nie będący pracownikami umysłowymi
R - rolnicy będący właścicielami lub użytkownikami gospodarstw rolnych
U - pracownicy umysłowi
M - dzieci i ucząca się młodzież - uczniowie
S - studenci szkół wyższych, studiujący w trybie stacjonarnym
I - nni zatrudnieni
Nz- niezatrudnieni


Jak wynika z zamieszczonych w tabeli 3 danych wśród użytkowników biblioteki dominującą grupę stanowiła młodzież. Najwyższy jej odsetek odnotowano w 1998 roku – 76,8 % ogólnej liczby czytelników, od 1999 roku zaczął on powoli spadać i w 2003 roku wynosił 66,4 %. Można to wytłumaczyć faktem, że od 1999 roku wprowadzono w strukturze zawodowej nową grupę – studentów, których wcześniej zaliczano do kategorii – młodzież. Drugą pod względem liczebności kategorię stanowili niezatrudnieni, którzy zajmowali od 5,9 % (w 1990 roku) do 11,2 % (w 2004 roku) ogólnej liczby czytelników. Zaobserwowany wzrost może się wiązać z podnoszącym się w gminie wskaźnikiem bezrobocia. Kolejna grupa zawodowa to pracownicy umysłowi, których odsetek od 1998 roku wzrastał i w 2004 roku stanowili oni 8,2 % ogółu użytkowników. Spadała natomiast liczba rolników korzystających z biblioteki, którzy w 1991 roku stanowili 8,2 % ogólnej liczby czytelników, natomiast w 2000 roku już tylko 2,0 %. Powodem mógł być fakt, że wielu drobnych rolników podejmowało dodatkową pracę zarobkową, z którą identyfikowało się pod względem zawodowym bardziej niż z pracą w rolnictwie. Wzrastała także liczba studentów korzystających z usług biblioteki. W tym przypadku powód był oczywisty – zwiększająca się z roku na rok liczba szkół wyższych (zwłaszcza prywatnych), które ciągle rozszerzały oferty kształcenia.

W kategorii „inni zatrudnieni” najczęściej występowali pracownicy służby zdrowia, prywatni przedsiębiorcy, handlowcy. Grupa ta pod względem liczebności stanowiła procent zbliżony do grupy pracowników fizycznych. Podsumowując analizę dotyczącą użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie w latach 1990 – 2004 można stwierdzić, że pod względem liczebności grono czytelników tej placówki kształtowało się w okolicach tysiąca osób. Najliczniejszą kategorię wiekową stanowili użytkownicy w wieku do 15 lat, natomiast pod względem struktury zawodowej, co było zresztą analogiczne w stosunku do struktury wiekowej, najliczniejszą grupą była młodzież.


Tabela 4. Liczba wypożyczonych książek w latach 1990 - 2005
Rok Wypożyczenia ogółem Literatura piękna dla dzieci i młodzieży Literatura piękna dla dorosłych Literatura niebeletrystyczna
Liczba%Liczba%Liczba%
199015054954063,4395926,3155510,3
199111848794967,1323427,36655,6
199213050870666,7346326,58816,8
199314935953363,8442129,69816,6
199416436990860,3539632,811326,9
199516721989659,2566033,811657,0
1996175091057660,4581333,211206,4
1997220421406563,8622028,217578,0
1998227131442963,5654528,817397,7
1999218541332661,0704332,214856,8
2000196591018651,8761738,818569,4
2001199181107655,6699735,118459,3
2002198871083954,5725036,517989,0
2003192921045654,2704936,517879,3
200417964911950,8690538,4194010,8
200518503------


Analiza danych przedstawionych w tabeli 4 wskazuje, że po znacznym spadku liczby wypożyczeń jaki miał miejsce w 1991 roku w kolejnych latach, aż do 1998 roku dał się zaobserwować systematyczny, chociaż niejednolity, wzrost. Najwięcej książek wypożyczono w 1997 i 1998 roku. Najprawdopodobniej wiązało się to z dużym zakupem nowości jakiego dokonała biblioteka w II połowie 1997 roku. Najniższą z kolei ilość wypożyczeń zaobserwowano w 1991 i 1992 roku, a powodem (podobnie jak w przypadku spadku liczby czytelników w tych latach) były prawdopodobnie ograniczenia czasu otwarcia placówki macierzystej. W latach 2000 – 2003 liczba wypożyczeń utrzymywała się na podobnym poziomie. Spadek nastąpił w 2004 roku, co można usprawiedliwić długotrwałym zamknięciem jednej z filii. Łącznie w latach 1990 – 2004 wypożyczono 268 882 książek, z czego 59,3% stanowiła literatura piękna dla dzieci i młodzieży, 32,6% literatura piękna dla dorosłych, 8,1% literatura niebeletrystyczna.


Tabela 5. Wypożyczenia w latach 1998 - 2003 w przeliczeniu na 100 mieszkańców i 1 czytelnika w Polsce oraz Gminie Olesno
Rok Wypożyczenia w Polsce Wypożyczenia w Gminie Olesno
Na 100 mieszkańców Na 1 czytelnika Na 100 mieszkańców Na 1 czytelnika
1998 405 21,4 295 23,3
1999 396 20,9 282 21,7
2000 391 20,5 252 19,7
2001 387 20,1 255 18,2
2002 398 20,3 255 17,5
2003 402 20,3 248 16,8


Jak wynika z analizy danych zestawionych w tabeli 19 wskaźniki wypożyczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców uzyskane w Gminie Olesno w poszczególnych latach były niższe niż uzyskana w tym samym czasie średnia krajowa. Różnica wynosiła od 110 – 154 wypożyczeń i wykazywała tendencję zwyżkową. Z kolei wypożyczenia w przeliczeniu na 1 czytelnika były zbliżone, a w 1998 i 1999 roku wskaźnik odnoszący się do liczby książek udostępnionych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleśnie jednemu czytelnikowi był wyższy od średniej krajowej.

Drugą grupę dokumentów udostępnianych na zewnątrz stanowiły czasopisma. Liczbę czasopism wypożyczonych w latach 1990 - 2004 zestawiono w tabeli 5


Tabela 6. Liczba wypożyczonych czasopism w latach 1991 - 2005
Rok Liczba wypożyczonych czasopism
1991673
1992320
1993502
1994704
19951514
19961622
19971686
19983733
19991840
20001559
20011578
2002971
20031344
20041693
20052243


Analizując wyżej przedstawione dane należy zaznaczyć, że liczba wypożyczonych w poszczególnych latach czasopism ściśle związana była z wielkością prenumeraty. Dowodem potwierdzającym to założenie może być fakt, że największą liczbę czasopism wypożyczono na zewnątrz w 1998 roku, kiedy liczba prenumerowanych tytułów była największa, najmniejszą w 1992 roku, kiedy prenumerata była najniższa. Najmniejsze zainteresowanie czasopismami zaobserwowano w latach 1991 – 1993. Od 1996 roku liczba wypożyczonych czasopism zaczęła wzrastać, aż do 1998 roku, kiedy udostępniono największą ilość czasopism, dwukrotnie wyższą niż latach wcześniejszych. W latach 1999 – 2002 nastąpił spadek (z wyjątkiem 2001 roku). Od 2003 roku liczba wypożyczonych czasopism zaczęła na nowo wzrastać.
Wygenerowano w sekund: 0.03
6,544,365 Unikalnych wizyt